Text Size
Záchranařina Kynologie v IZS, USAR Kvalifikační požadavky na psovody se psy

Kvalifikační požadavky na psovody se psy

Kvalifikační požadavky na psovody se psy pro nasazení v rámci záchranných a likvidačních prací

Čl. 1
Kvalifikační požadavky
1) Psovod se psem předurčený k nasazení v rámci záchranných a likvidačních prací musí splňovat základní kvalifikační požadavky, kterými jsou:
a) odborná způsobilost,
b) fyzická způsobilost,
c) zdravotní způsobilost.
2) Odborná způsobilost se prokazuje složením praktických a teoretických zkoušek.
3) Fyzická způsobilost se prokazuje složením vytrvalostní zkoušky 1., 2. nebo 3.stupně.
4) Zdravotní způsobilost psovoda se prokazuje absolvováním zdravotní prohlídky ve specializovaném zdravotnickém zařízení, včetně zátěžových testů a psychotestů, podle standardu jednotky HZS MV.
5) Zdravotní způsobilost psa se prokazuje veterinární prohlídkou s vyjádřením veterináře o dobrém zdravotním stavu psa se schopností absolvování vyšší zátěže.

ATESTACE

Čl.2
Kynologická komise
1) K posouzení kvalifikačních schopností psovoda se psem a k vydávání atestů je zřízena kynologická komise.
2) Předsedou komise je pracovník MV – ředitelství HZS ČR, členy komise jsou funkcionáři SZBK ČR s mezinárodní kvalifikací a dosaženým nejvyšším stupněm národní kvalifikace (MT – kynologická mistrovská třída).
3) Kynologická komise zasedá tříčlenná.
Čl.3
Organizační provedení zkoušek
1) Organizační provedení zkoušek stanoví předseda kynologické komise po dohodě s jejími členy.
2) Prokazatelné náklady s prováděním zkoušek (pronájem cvičiště a technických prostředků k jeho přípravě, příspěvek figurantům, cestovné, stravné a nocležné členů komise – funkcionářů SZBK ČR) budou hrazeny z poplatků žadatelů o atest.
3) Výši poplatku stanoví dle nákladů kynologická komise.
Čl.4
Atesty kynologické komise
1) Kynologickou komisí jsou vydávány dva druhy atestů:
a) atest CZ – opravňující k nasazení na území České republiky, s platností na území ČR
b) atest SAR – opravňující k začlenění do jednotky HZS MV a nasazení v zahraničních humanitárních misích ČR, s mezinárodní platností.
2) Podmínkou udělení atestu CZ je:
• splnění zkoušky záchranářské způsobilosti (zkouška ZZZ) – před atestací,
• splnění vytrvalostní zkoušky 1.stupně (zkouška VZ1) – před atestací,
• splnění speciálních cviků zkoušky záchranářských prací 3.stupně (zkouška ZZP3) – při atestaci,
• absolvování zdravotní prohlídky psovoda s kvalifikací „schopen nasazení v tuzemských podmínkách“,
• potvrzení o veterinární prohlídce psa.
3) Podmínkou udělení atestu SAR je:
• splnění zkoušky záchranářské způsobilosti (zkouška ZZZ) – před atestací,
• splnění vytrvalostní zkoušky 2.stupně (zkouška VZ2) – před atestací,
• splnění zkoušky pohotovostních jednotek (zkouška ZPJ) – při atestaci,
• absolvování zdravotních prohlídek psovoda výhradně s klasifikací „schopen nasazení bez omezení“,
• mezinárodní očkovací průkaz s vakcinací podle standardů jednotky HZS MV,
• potvrzení o veterinární prohlídce psa.
4) Atesty kynologické komise jsou vydávány s platností na 2 roky. Držitelé atestů jsou svoláváni dvakrát ročně ke kontrolním výkonnostním prověrkám, na základě kladných výsledků těchto prověrek je jim atest po dvou letech prodlužován.

________________________________________
- Přihláška k atestaci kynologickou komisí ve formátu .jpg (velikost souboru 96 kB) ZDE