Text Size
Záchranařina Kynologie v IZS, USAR Zápis z jednání odborné kynologické komise

Zápis z jednání odborné kynologické komise

Praha, 2. listopadu 2010
Přítomni:
Předseda komise: p. Gustav Hotový
Členové komise: p. Josef Žalud
p. Švestka Miroslav
mjr. Ing. Martin Červenka DiS
mjr. Bc. Roman Končel
p. Vladimír Kuchta
Za MV-GŘ HZS ČR: plk. Ing. Jiří Šlechta, kpt. Ing. Roman Hejzlar
Další účastníci: plk. Ing. Jaroslav Slabý, JUDr. Vladimír Klímek – Policejní Prezidium
České republiky

Omluveni: p. František Schejbal, p. Šabacký Pavel,
Program jednání komise:
I. zahájení,
II. projednání postupů při pátrání organizovaném policií, využívání kynologů ostatních
složek IZS, kteří jsou držiteli atestací ve specializaci „Plošné vyhledávání“,
III. různé, příspěvky jednotlivých účastníků.
Obsah jednání:
I. Zahájení
Předseda odborné kynologické komise přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání a
s výsledkem certifikačního cvičení CZERT IEC 2010 a poděkoval všem za spolupráci. V této
souvislosti požádal plk. Šlechta zástupce v kynologické komisy, aby z grantu poskytovaného
MV-GŘ HZS ČR uhradili kynologům zařazeným v USAR odřadu jejich mateřské organizace
výdaje za cestovné spojené s přípravou a vyhodnocením certifikačního cvičení CZERT IEC
2010.
II. Projednání postupů při pátrání organizovaném policií
Pan Hotový konstatoval, že využívání a nasazování kynologů předurčených k záchranným
a vyhledávacím pracem ve specializaci „plošné vyhledávání“ je téměř na nulové úrovni.
Na místo těchto kynologů jsou nasazováni neorganizovaně a bez jakékoli garance o jejich
schopnosti psovodi, kteří se dostaví na místo pátrací akce a nabízejí svou pomoc.
Kvalifikovaní a disciplinovaní psovodi téměř v 90% případů sedí doma a sledují průběh
akce ve sdělovacích prostředcích. Hlavním problémem je ale fakt, že oproti nasazení
psovodů pro sutinové vyhledávání, tedy v situacích zřícených budov a podobně, je situace
zcela odlišná, zde je využití atestovaných psovodů téměř 100%. Úroveň atestovaných
psovodů předurčených k záchranným a vyhledávacím pracem je na opravdu vysoké úrovni
a patří k světové špičce, jak bylo konstatováno i certifikačním týmem OSN při vyhodnocení
cvičení v Ostravě. Zejména byl vyzdvižen systém, tedy začlenění nevládních organizací
mezi vládní složky v případě zásahu a dodržení nadstandardní odborné připravenosti těchto
psovodů. Ve světě zcela ojedinělé. Tomuto stav však předcházelo 7 let trnité práce, která
přinesla uvedené výsledky. Současný stav však značně podkopává takto zvolený systém.
Proto bychom se měli zamyslet nad pozastavením pořádání atestačních zkoušek
ve specializaci plošného vyhledávání, aby nebyl podkopáván systém organizací
záchranných akcí při sutinovém vyhledávání. Na místa událostí by se tak mohly znovu
houfně sjíždět davy „pseudo“ záchranářů nabízející svou pomoc. O kvalitě takových
psovodů vypovídá i fakt, že úspěšnost atestací nepřesahuje 20%.
p. Hotový uvedl několik případů:
1) Akce 10/2010, Liberecko – pátrání po pohřešované osobě – chlapec nalezen mrtev
patrně příčinou utonutí, celá akce probíhala ve spolupráci se složkami IZS, nebylo však
stále plně využito potenciálu složek IZS (jak při vlastním pátrání tak na úrovni
logistické podpory),
2) Akce 10/2010, Praha – pátrání po pohřešované osobě – pro pátrání nebyly v prvních
dnech vůbec využiti atestovaní kynologové, ale byli povoláni kynologické týmy ze
Slovenska (o.s. cizího státu), velitel pátrací akce nepožádal o součinnost žádných složek
IZS prostřednictvím OPIS IZS, nevyžádal síly a prostředky dle STČ IZS/07. Na tis.
konferenci zmínil ředitel KŘ Policie Pha dobrou spolupráci s kynology ze Slovenska,
proto si vyžádali jejich „pomoc“. Dne 1. 11. 2010 vyšel článek v LN o špatném postupu
PČR při této pátrací akci. Mimo jiné na propátrávání podzemních prostor využity síly a
prostředky občanského sdružení, které není složkou IZS, složky IZS zabývající se touto
problematikou nebyly kontaktovány a povolány.
Jednotliví zástupci OKK vyjádřili svůj postoj k těmto událostem ve vztahu k provádění
plošných atestací. Na základě další diskuze se členové OKK jednomyslně shodli na dalším
postupu:
Pozastavit atestace ve specializaci plošné vyhledávání minimálně do konce roku 2010
s tím, že je nutno žádat vysvětlení, proč není při pátracích akcích využíváno takto vycvičených
a prověřených kynologů se psy (a je využíváno kynologů, kteří nesplnili atestační zkoušku).
K této problematice vyvolat interní jednání mezi PČR a HZS ČR. Kynologům, kteří měli
obhajovat atestační zkoušku po dvou letech, se doba platnosti atestu prodlouží do 23. 5. 2011.
Plk Šlechta zajistí zaslání průkazek držitele atestu s prodlouženou platností.
Na úrovni taktického a operačního řízení je nutné zvýšit povědomí o zákoně o IZS, o STČ
IZS a o možnostech, které lze využívat při pátracích akcích.
III. různé, příspěvky jednotlivých účastníků
Další zasedání OKK by mělo proběhnout v lednu 2011, kde by měl být na základě výsledků
jednání s PČR přijat další postup ve věci provádění plošných atestů.
Zapsal: plk. Ing. Jiří Šlechta
Schválil: Gustav Hotový

Zdroj: http://www.hzscr.cz/clanek/kynologie-v-integrovanem-zachrannem-systemu-65558.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d